bajar

Distribuir contenidoNormativa

Normativa

Proposta de Llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears

Abril 28, 2010 por webmaster

Aquesta Llei sorgeix davant la necessitat de regular l’activitat pesquera de la nostra Comunitat Autònoma, una activitat oblidada per la legislació balear, que actualment està reglada per una normativa fragmentada i escassa.

L’Avantprojecte de Llei de pesca que presenta el Govern de les Illes Balears és una normativa moderna, adaptada a la realitat de la societat balear, que pretén la protecció del nostre sector pesquer dins un marc de desenvolupament sostenible i de protecció dels recursos marins.

Regula les modalitats de l’activitat pesquera professional, crea un cens tancat per a la modalitat d’arrossegament i estableix un abandonament progressiu dels fons de plataforma fins als 150 metres de profunditat. Així mateix, com a novetat, limita l’esforç d’arrossegament amb un pes màxim de les portes de les embarcacions.

La Llei s’estén en la regulació de la modalitat d’arts menors, atès que és de caràcter artesanal i la més utilitzada i característica de les Illes Balears, emparant i reforçant tot un seguit d’activitats pròpies d’aquesta pràctica tradicional, i definint-ne i regulant-ne totes les arts.

De manera pionera juntament amb Galícia, regula el turisme mariner i el turisme pesquer amb l’objectiu de diversificar l’economia en les zones pesqueres mitjançant el desenvolupament de serveis complementaris que generen llocs de treball i contribueixen a la protecció del medi ambient i al consum dels productes pesquers locals.

Leer: Esborrany de l’Avantprojecte de Llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears

(Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. Darrera actualització: 27/04/2010)

RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA, POR LA QUE SE RESERVA UNA CUOTA DE ATÚN ROJO PARA LA PESCA DEPORTIVA Y RECREATIVA.

Junio 11, 2009 por webmaster

RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA, POR LA QUE SE RESERVA UNA CUOTA DE ATÚN ROJO PARA LA PESCA DEPORTIVA Y RECREATIVA.

El Reglamento (CE) 302/2009, del Consejo de 6 de abril de 2009, por el que se establece un Plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico Oriental y el Mediterráneo, se modifica el Reglamento (CE) nº 43/2009 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1559/2007, establece en el Capítulo IV, artículos 12 y 13, las condiciones que regirán la pesca de atún rojo en el contexto de la pesca recreativa y deportiva, respectivamente.

RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DEL PLAN DE ATUN ROJO EN EL OCEANO ATLANTICO ORIENTAL Y EL MAR MEDITERRANEO PARA 2009.

Mayo 15, 2009 por webmaster

La Comisión Internacional para la conservación el atún Atlántico (CICAA) ha adoptado en su 16ª Reunión Extraordinaria celebrada en noviembre de 2008”, la Recomendación ICCAT (08-05) que enmienda la Recomendación de ICCAT sobre el establecimiento de un Plan de recuperación plurianual para el atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo” y la “Recomendación ICCAT (08-12) que enmienda la recomendación (07-10) sobre el programa de documentación de capturas de atún rojo”.

(leer pdf)
21 PESCA DEPORTIVA Y RECREATIVA (el párrafo que nos afecta)La pesca deportiva o de recreo de atún rojo se gestionará de acuerdo con la Orden Ministerial del 26 de febrero de 1999, por la que se establecen las normas que regulan la pesca marítima de recreo.Se prohíbe la pesca deportiva y recreativa de atún rojo, y la realización de concursos, eventos deportivos o competiciones de pesca deportiva o de recreo que tengan como fin la muerte de atún rojo.En todas estas actividades se deberá adoptar las medidas precisas para asegurar la devolución con vida al mar de todos los atunes que se capturen.No obstante, en el caso de que no se pudiera haber evitado la muerte de los ejemplares capturados los patrones de las embarcaciones o los titulares de las licencias de pesca de recreo deberán remitir una declaración de captura de atún rojo conforme al anexo 1 de la Orden Ministerial del 26 de febrero de 1999, por la que se establecen las normas que regulan la pesca marítima de recreo.Estas declaraciones deberán enviarse a la Subdirección General de Recursos Litorales y Acuicultura por fax al número 913476046 o por correo electrónico a la dirección: calnacpm@mapya.es o por correo postal ordinario a la calle Velázquez 144 28006 MadridPor último, se prohíbe la comercialización de atún rojo capturado en la pesca deportiva.

albacora.org